rules

Ud over vedtægterne har ejerforeningen også en husorden, som er en fortolkning af de mest væsentlige punkter i vedtægterne, og som giver svar på de mest almindelige spørgsmål man som beboer kan have.

Stk. 1
Færdsel på trapper, i elevatorer, i kældergange og på de andre arealer, der hører til ejendommen, skal foregå uden at være til gene for de øvrige beboere.

Stk. 2
Leg og ophold er ikke tilladt på trapper, i elevatorer, vaskeri, materielgården (storskraldsrum) samt i kælder.

Stk. 3
Der må ikke smides affald på trapperne, i elevatorer, i kælder eller på udenomsarealerne. Skrald og lignende skal hensættes i containerne i materielgården ved nr. 36 (hovednøgle passer). Husholdningsaffald skal deponeres i affaldsskakten i tætlukkede poser og må derfor ikke henstilles ved, eller kastes i storskraldscontaineren. Lågen til affaldsskakten skal altid lukkes efter brug. Foran bebyggelsen er der desuden opstillet flaskecontainer, papircontainer til blade og aviser, samt boks til deponering af brugte batterier.

Stk. 3.a (NÆRGENBRUGSSTATION)
Affald som ikke hører hjemme i anviste containere skal man selv transportere til nærmeste nærgenbrugsstation.

Stk. 4
Der skal vises hensyn, når der spilles radio, ses fjernsyn eller spilles musik. Det er ikke tilladt at spille for åbne vinduer, døre, på altanen eller i haven. Beboere skal tage hensyn til andre beboere, når de bruger deres altan.
Nedkastning af affald, brød til vilde fugle, udlægning af mad til katte etc. samt fodring fra altaner og vinduer er ikke tilladt.

Stk. 5
Da det er et betonbyggeri, er det af hensyn til de øvrige beboere strengt forbudt at bore eller banke udenfor følgende tidsrum:
Hverdage: kl. 07:00 – 19:00
Lørdag, søn- og helligdage: kl. 10:00 – 16:00

Stk. 6
Færdsel og leg på fællesarealerne til gene for beboerne eller til skade for bygninger og beplantning er ikke tilladt. Højrøstet leg og adfærd skal ophøre kl. 22:00 i sommerhalvåret og kl. 21:00 i vinterhalvåret. Boldspil må kun foregå på boldbanen og det er ikke tilladt at benytte banen efter kl. 22:00 i sommerhalvåret og efter kl. 21:00 i vinterhalvåret. Boldbanen er kun for ejendommens beboere, undtaget er dog besøgende til ejendommens beboere når ovenstående regler overholdes (i rimeligt antal og i følge med beboeren).

Stk. 7
Cykling på ejendommens sti/gangarealer, græsplæner samt mellem bilerne på parkeringspladsen er ikke tilladt.

Stk. 8
Udgang til de grønne arealer skal ske gennem bagdørene. Alle døre og porte skal holdes lukkede.

Stk. 9
Det er ikke tilladt at sætte klæbemærker, plakater, tegne eller male på ejendommens mure- og træværk.

Stk. 10
Husdyr kræver tilladelse udstedt af bestyrelsen for Ejerforeningen. Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere, og visse racer – herunder hunde med betegnelsen ”muskelhunde” – tillades ikke. Hunde og katte skal altid føres i snor og må ikke forrette nødtørft på ejendommens område.

Stk. 11
Tøj, tæpper m.v. må ikke hænge ud over altanen eller ud af vinduer. Vasketøj må kun tørres, når det foregår under altanens rækværk. Det er ikke tilladt at ryste/tømme effekter ud over altanen eller ud af vinduer.

Parabolantenner må ikke opsættes i højde over altanens rækværk. Antennen må ikke være synlig fra haven eller fra andres altaner på samme eller lavere niveau en egen lejlighed.

Der er indlagt kabel-tv i hele bygningen og dette anbefales frem for parabolantenne. Kabel-tv er som standard indstillet til den ’lille’ pakke. Denne kan suppleres med ’mellem’ eller ’stor’ pakke (mere information omkring dette kan findes på yousee.dk).

Ydermere er der også fiber-internet (mere information omkring dette kan findes på andels.net).

Beplantning i de private haver i stueetagen skal holdes i en højde af max 180 cm, så de ikke er til gene for overboen. Selve hækken beskæres udvendigt og i højden en til to gange årligt af vicevært/varmemester. Anden indhegning end hæk forudsættes tilladelse fra ejerforeningen.

Stk. 12
Parkering må kun ske inden for de afmærkede områder såfremt man har gyldig parkeringstilladelse fra Q-Park. En sådan kan købes som beboer med folkeregisteradresse på Sigynsgade 36-66, imod udlevering af kopi af registreringsattest og sygesikringsbevis.

Køretøjet må maksimalt veje 2500 kg.

Kun én parkeringstilladelse pr. lejlighed tilladt og køretøjet skal tilhøre beboeren.

Du skal oplyse bestyrelsen hvis du flytter så din p-tilladelse kan købes og benyttes af naboer på evt. venteliste.

Mere information samt køb af p-pladstilladelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Din P-tilladelse gælder kun for ejendommen og ikke andre steder, som har Q-Park ordning.

Bestyrelsen kan til en hver tid trække parkeringstilladelsen tilbage hvis ikke bilens tilhørsforhold kan bevises.

Overholdes reglerne ikke ryger beboers lejlighed på en karantæne liste det efterfølgende år og indbetalingen er tabt.

Stk. 13
Cykler, knallerter, barnevogne m.v. må kun stilles de dertil indrettet steder. Dog må hver lejlighed have 1 barne- eller klapvogn stående under trappen i stueetagen (bag elevator).

Stk. 13.a(BRANDSIKKERHED)
Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at henstille/ opbevare effekter på ejendommens fællesarealer, dvs. trappeopgange, kældrearealer og udenomsarealerne. Dette gælder også planter. Effekter vil blive fjernet uden ansvar.

Omdelte reklamer er en potentiel brandfare og må derfor ikke smides i opgangen, affaldsskakten, eller ligges oven på postkasserne. Ønsker man ikke at modtage reklamer skal disse afmeldes online og man modtager et “Reklamer Nej tak” klistermærke til sin postkasse.

Stk. 14
Hærværk på legeredskaber eller andet fællesmateriel, medfører erstatningspligt. Bede, rabatter og anden beplantning må ikke betrædes. Det er ikke tilladt at afskære eller knække grene af buske eller træer.

Stk. 15
Brug af åben ild på ejendommens areal, herunder i gårdhaver og på altaner, er ikke tilladt. Undtaget er dog en lille havegrill, hvis generne er minimale, og man viser hensyn til ejendommens øvrige beboere. Det er svært fuldt og helt at undgå gener, hvorfor øvrige beboere opfordres til at være overbærende i perioder og evt. aftale konditionerne for grilning med de nærmeste naboer. Til optænding må der ikke anvendes optændingsvæske eller andre brandbare væsker.

Stk. 15.a(FYRVÆRKERI)
Fornuftig brug af fyrværkeri på ejendommens område er tilladt NYTÅRSAFTEN, men ikke fra vinduer/altaner eller fra de grønne arealer i haven. Brug af fyrværkeri er ikke tilladt på andre tidspunkter.

Stk. 16
Beboere må ikke selv rekvirerer håndværkere til ejendommens fælles områder – hvis dette er tilfældet, så hæfter de selv for betaling.

Dette gælder også elevatoren, hvis ikke der er tale om en kritisk situation som f.eks. at sidde fast.

Rekvirering af håndværker til opgaver inde i lejlighederne, relateret til ejendommen, skal ske gennem viceværten.

Stk. 17
Af hensyn til byggeriets ydre fremtoning er det kun tilladt at male altanerne i hvide eller lysegrå nuancer.

Stk. 18
Det er tilladt at ophænge altankasser. Af hensyn til øvrige beboere skal disse kasser hænge på indersiden af altanen, ligesom der ikke må være huller i bunden for at undgå, at overskydende vand siver ned til underboerne.

Stk. 19
Generelt henstilles der til, at alle beboere respekterer hinanden og forsøger at afklare eventuelle uoverensstemmelser med naboer indbyrdes. Såfremt dette mislykkes, kan der rettes henvendelse til ejendommens administrationsselskab. Såfremt henstillinger fra beboerforeningens bestyrelse, vicevært eller administration om overholdelse af nærværende husorden ikke efterkommes, kan lejemål opsiges eller ophæves.